Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aangaan door STIBA- leden van overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuigonderdelen en op de uitvoering van zodanige overeenkomsten. Op deze overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuigonderdelen zijn de STIBA Garantievoorwaarden van toepassing.

1.2 STIBA-leden zijn die ondernemingen welke als lid door het Bestuur van STIBA krachtens artikel 3 van de Statuten van genoemde Vereniging zijn toegelaten en welke herkenbaar zijn aan het STIBA-schild. Tevens zijn de STIBA-leden te vinden op de website van STIBA.

1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Autosloperij Jan Pronk slechts voor zover deze de gelding daarvan schriftelijk en uitdrukkelijk heeft vastgelegd. Bij verwijzing door de koper naar eigen voorwaarden, gelden bij uitsluiting de onderhavige voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Overeenkomst

2.1 Indien de overeenkomst schriftelijk dan wel elektronisch wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door Autosloperij Jan Pronk, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke dan wel elektronische opdrachtbevestiging door Autosloperij Jan Pronk.

2.2 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van
Autosloperij Jan Pronk binden Autosloperij Jan Pronk niet dan nadat en voor zover zij door Autosloperij Jan Pronk schriftelijk dan wel elektronisch zijn bevestigd.

3. Prijzen

3.1 Tenzij anders aangegeven zijn alle bedragen exclusief aftrek of korting en inclusief BTW al dan niet berekend via de BTW marge regeling van Autosloperij Jan Pronk.

3.2 Prijzen zijn berekend voor levering af bedrijf, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.


3.3 Opgave van prijzen, van te koop aangeboden zaken en van specificaties vervat in algemene aanbiedingen zijn vrijblijvend. Zij
binden Autosloperij Jan Pronk niet en de koper kan zich daarop niet beroepen, tenzij anders overeengekomen of aangegeven.

4. Levering

4.1 Levering geschiedt af werkplaats, magazijn of winkel ter keuze van
Autosloperij Jan Pronk. Op de koper rust een afnameplicht, tenzij Autosloperij Jan Pronk hierbij geen redelijk belang heeft.

4.2 Zodra de zaak klaar staat voor levering dan wel verzending, draagt de koper het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door de zaak mocht ontstaan, behoudens voor zover aan grove schuld van
Autosloperij Jan Pronk te wijten. Indien de koper na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van de zaak, zal Autosloperij Jan Pronk gerechtigd zijn de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de kosten van opslag van de zaak aan de koper in rekening te brengen.

4.3 De verkochte zaak zal voetstoots worden geleverd in de staat waarin het zich bij het sluiten van de overeenkomst bevindt.


4.4 Vervoer en verzending van verkochte zaken door
Autosloperij Jan Pronkvindt geheel plaats voor rekening en risico van de koper.

5. Leveringstermijn

5.1 Levertijden worden in overleg en bij benadering door
Autosloperij Jan Pronk vastgesteld. Levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De levertijd gaat in bij mondelinge en schriftelijke orderbevestiging.

5.2 In geval van niet tijdige levering is
Autosloperij Jan Pronk niet aansprakelijk voor door de koper geleden schade wegens niet tijdige levering, tenzij de koper Autosloperij Jan Pronk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de koper Autosloperij Jan Pronk een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

5.3 Voor zover de wet dit toelaat, kan een overeenkomst door de koper niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de termijn genoemd in het slot van lid 2 van dit artikel is verstreken en van de koper instandhouding van de overeenkomst niet kan worden gevergd.

6. Betaling

6.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling à contant. Bij koop op afstand kan Autosloperij Jan Pronk de koper diverse betalingsmogelijkheden aanbieden, waaronder iDeal en creditcards in een beveiligde omgeving en de mogelijkheid van eenmalige machtiging. Bankgegevens van de koper zullen door Autosloperij Jan Pronk niet worden opgeslagen. De koper is er zich van bewust dat betaling via internet risico’s kan meebrengen. Betalingen via internet zijn voor eigen risico van de koper. Autosloperij Jan Pronk is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de koper betalingen uitvoert.

6.2 Bij aankoop op factuur dient betaling te zijn ontvangen binnen veertien dagen na factuurdatum.


6.3 Indien op de vervaldag geen of niet-tijdige dan wel niet-volledige betaling heeft plaatsgevonden, raakt de koper, zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over het achterstallig bedrag direct opeisbaar verschuldigd de wettelijke rente per maand of gedeelte van een maand, gerekend vanaf de vervaldag.


6.4 In geval van lid 3 van dit artikel heeft
Autosloperij Jan Pronk binnen de termijn van artikel 7:44 BW het recht het gekochte door een buitengerechtelijke verklaring terug te vorderen. Door die verklaring wordt de koop ontbonden.

6.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke die van
incassobureau’s, deurwaarders, advocaten daaronder begrepen die voor Autosloperij Jan Pronk verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens de koper, komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten inzake incasso’s met een minimum gelijk aan 75,00 exclusief btw.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan hetgeen jegens Autosloperij Jan Pronk uit hoofde van of in verband met levering verschuldigd is, blijven reeds geleverde zaken eigendom van Autosloperij Jan Pronk.

7.2 De koper is niet gerechtigd geleverde zaken zolang deze niet betaald zijn aan derden door te leveren, in bruikleen te geven, te verpanden of in eigendom over te dragen.

7.3 De koper draagt het risico voor niet betaalde goederen ten
aanzien van alle schade, directe en indirecte, welke daaraan door hem zelf of enig ander zal worden toegebracht.

8. Tekortkomingen/klachten

8.1 Koper is gehouden om leveringen na uitvoering nauwkeurig op eventuele tekortkomingen in de vorm van afwijkingen van specificaties en overige waarneembare tekortkomingen te controleren. Geconstateerde tekortkomingen dienen per omgaande doch uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de zaak aan Autosloperij Jan Pronk gemeld te worden. Deze melding dient schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een omschrijving van de geconstateerde tekortkoming, onder vermelding van de factuur en het factuurnummer.

8.2 Koper dient
Autosloperij Jan Pronk in staat te stellen de geconstateerde tekortkoming te controleren. Niet voldoen aan het gestelde in dit lid (i.e. 8.2) bepaalde leidt tot verval van het recht van de koper zich te beroepen op tekortkomingen die hij redelijkerwijs bij nauwgezette keuring binnen voormelde termijn had kunnen ontdekken.

8.3 Koper dient de kosten voor ongegronde klachten aan
Autosloperij Jan Pronk te vergoeden.

8.4 De bepalingen van dit artikel 8 gelden met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van de Garantievoorwaarden van STIBA.

9. Overmacht

9.1 Indien
Autosloperij Jan Pronk geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van de verplichting jegens koper, kan dit tekortschieten niet aan Autosloperij Jan Pronk worden toegerekend indien Autosloperij Jan Pronk de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt resp. onmogelijk wordt gemaakt door een -al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van Autosloperij Jan Pronk is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot:

tekortschieten door toeleveranciers/transporteurs;
– oorlog, oproer of daarop gelijkende situaties;
sabotage, boycot, staking of bezetting;
machineschade;
diefstal uit de magazijnen;
bedrijfsstoornissen;
maatregelen van de overheid;
slecht weer;
blikseminslag;
brand.

9.2 Als zich een situatie voordoet genoemd in lid 1 van dit artikel is, voor zover de wet dit toelaat, Autosloperij Jan Pronk niet aansprakelijk voor de eventuele daaruit voor de koper voortvloeiende schade en kan Autosloperij Jan Pronk naar eigen keuze de nakoming van haar verplichtingen opschorten resp. de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

10. Gebruik van de zaak

10.1 Koper dient de geleverde zaak te gebruiken overeenkomstig hun aard en bestemming en met inachtneming van alle wettelijke gebruiksvoorschriften en, voor zover van toepassing, door Autosloperij Jan Pronk voorgeschreven gebruiksvoorschriften.

10.2 Indien koper de geleverde zaak niet overeenkomstig het in lid 1 van dit artikel bepaalde gebruikt en koper
Autosloperij Jan Pronk aansprakelijk stelt voor schade geleden in verband met het gebruik van de geleverde zaak, dient koper te bewijzen dat schade het gevolg is van een gebrek in de door Autosloperij Jan Pronk geleverde zaak en niet van het gebruik anders dan overeenkomstig lid 1 van dit artikel.

10.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 en lid 2 van dit artikel is
Autosloperij Jan Pronk nimmer aansprakelijk voor letselschade indien de koper heeft gehandeld in strijd met het in lid 1 van dit artikel bepaalde. Koper dient, voor zover de wet dit toelaat, Autosloperij Jan Pronk te vrijwaren tegen aanspraken van werknemers of andere derden, in het bijzonder afnemers, wanneer deze geen kennis hebben genomen van de uit lid 1 van dit artikel voortvloeiende gebruiksvoorschriften.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Voor schade uit of in verband met leveringen waarvoor Autosloperij Jan Pronk rechtens aansprakelijk kan worden gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, dat de aansprakelijkheid van Autosloperij Jan Pronk het factuurbedrag niet te boven gaat.

11.2 Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade of enige door koper aan derden verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking, behoudens andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen.


11.3 Behoudens voor zover op
Autosloperij Jan Pronk enige aansprakelijkheid ex afdeling 3 van Titel 3 van Boek 6 BW rust en voor zover de wet dit toelaat, vrijwaart de koper Autosloperij Jan Pronk tegen vorderingen uit welken hoofde ook van derden, die stellen schade te hebben geleden ten gevolge van het gekochte of enig handelen of nalaten van Autosloperij Jan Pronk in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de koper aantoont dat Autosloperij Jan Pronk in de verhouding tot de koper aansprakelijk is en deze schade aan de koper moet vergoeden.

11.4 Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt
Autosloperij Jan Pronk alle gewenste medewerking verleend bij het onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd.

11.5 Artikel 9 van de Garantievoorwaarden is van overeenkomstige toepassing

12. Ontbinding

12.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt aansluitend plaats door een schriftelijke verklaring van één van de daartoe gerechtigden. Alvorens de koper een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Autosloperij Jan Pronk richt, zal de koper te allen tijde eerst Autosloperij Jan Pronk schriftelijk in gebreke moeten stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen deugdelijk na te komen.

12.2 De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. Voor consumentenkopers laat deze bepaling hun eventuele bevoegdheid tot opschorting op grond van enig wettelijke bepaling onverlet.


12.3 Indien
Autosloperij Jan Pronk instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft deze het recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid.

12.4 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan, voor zover de wet dit toelaat, de koper geen aanspraak maken op ongedaan
making van reeds door het STIBA- lid verrichte prestaties en heeft Autosloperij Jan Pronk onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties onverminderd het recht van het STIBA- lid om haar prestaties ongedaan te maken en schadevergoeding te vorderen.

13. Geschillen

13.1 Op alle transacties tussen Autosloperij Jan Pronk en koper is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten met
Autosloperij Jan Pronk zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de STIBA-Klachtencommissie. Deze commissie beslist volgens het STIBA Klachtenreglement.

13.3 De klachtenprocedure laat het beroep van de koper op de bevoegde rechter onverlet.