Leveringsvoorwaarden

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuigonderdelen en op de uitvoering van dienaangaande overeenkomsten.

Prijzen

 • Tenzij anders aangegeven zijn alle bedragen exclusief aftrek of korting en inclusief B.T.W. al dan niet berekend via de B.T.W. marge regeling van het demontagebedrijf.
 • Prijzen zijn berekend voor levering af bedrijf, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Opgave van prijzen, van te koop aangeboden zaken en van specificaties vervat in algemene aanbiedingen zijn vrijblijvend. Zij binden niet en de koper kan zich daarop niet beroepen, tenzij anders overeengekomen of aangegeven.

Betaling

 • Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling à contant.
 • Bij koop op afstand kan men via i-deal of overschrijving via bank betalen.
 • Bankgegevens van de koper zullen niet door ons worden opgeslagen. De koper is zich ervan bewust dat betaling via internet risico’s met zich mee kan brengen.
 • Betalingen via internet zijn voor eigen risico van de koper.

Levering goederen

 • Op elektronische/elektrische delen geven wij geen garantie en kunnen niet retour worden genomen.
 • De goederen worden na ontvangst van betaling verzonden.
 • Levering geschiedt af werkplaats/magazijn.
 • Op de koper rust een afnameplicht.
 • Zodra goederen klaar staan voor levering dan wel verzending en tijdens vervoer door derden draagt de koper het risico voor alle directe en indirecte schade.
 • De verkochte goederen zullen worden geleverd in de staat waarin zij zich bij het sluiten van de overeenkomst bevinden.

Verzending goederen

 • Verzenden van goederen geschiedt per koerierdienst, wij rekenen inpak/verzendkosten, de hoogte van de kosten zijn  afhankelijk van de grootte, omvang en gewicht van het te verzenden  goed.
 • Vervoer en verzending van verkochte goederen vinden geheel plaats voor rekening en risico van de koper.

Verzending goederen

 • Levertijden worden in overleg en bij benadering vastgesteld.
 • Levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De levertijd gaat in bij mondelinge en schriftelijke orderbevestiging.
 • Bij aankoop op rekening dient betaling te zijn ontvangen binnen veertien dagen na factuurdatum.
 • Eigendomsvoorbehoud:
 • Zolang de koper niet volledig heeft betaald blijven reeds geleverde zaken eigendom van het demontagebedrijf.
 • De koper is niet gerechtigd geleverde zaken zolang deze niet betaald zijn aan derden door te leveren, in bruikleen te geven, te verpanden of in eigendom over te dragen.
 • De koper draagt het risico voor niet betaalde goederen ten aanzien van alle schade, directe en indirecte, welke daaraan door hem zelf of enig ander zal worden toegebracht.