Garantievoorwaarden

1.1 Voor garantie komen in aanmerking gebruikte voertuigdelen, die Autosloopbedrijf Jan Pronk heeft verkocht en heeft geleverd aan kopers, met uitzondering van elektronische onderdelen/componenten. 

1.2 Naast de STIBA garantievoorwaarden kunnen tevens de BOVAG/STIBA voorwaarden en/of het FOCWA Groene Garantiebewijs van toepassing zijn op de in het vorige artikel genoemde voertuigdelen.

2. De koper kan slechts rechten ontlenen aan een garantie door overlegging aan Autosloopbedrijf Jan Pronk van de desbetreffende koopovereenkomst c.q. factuur en indien toepasselijk de ter zake opgemaakte garantiekaart. Indien het een zaak betreft die door Autosloopbedrijf Jan Pronk van een merk of kenteken voorzien is, kan de koper slechts rechten ontlenen aan een garantie indien bij een beroep op deze garantie het bedoelde merk of kenteken ongeschonden is.

3. Aanspraken van de koper uit hoofde van een garantie zijn niet overdraagbaar aan derden.

4. De garantie wordt door Autosloopbedrijf Jan Pronk verleend voor een periode van één maand vanaf de datum waarop de zaak aan de koper is geleverd. Indien er zich binnen de garantietermijn bij normaal gebruik gebreken vertonen aan de zaak, heeft de koper het recht om de geleverde zaak aan Autosloopbedrijf Jan Pronk aan te bieden ter herstel of vervanging, ter keuze van Autosloopbedrijf Jan Pronk, overeenkomstig artikel 8 van de toepasselijke Algemene Voorwaarden.

5. Het transport van en naar Autosloopbedrijf Jan Pronk van de ter herstel of ter vervanging aangeboden zaak is voor rekening van Autosloopbedrijf Jan Pronk. Bij een onjuiste bestelling en/ of wanneer de ter herstel of ter vervanging aangeboden zaak niet in aanmerking komt voor garantie op basis van deze garantievoorwaarden, is het transport van de zaak van en naar Autosloopbedrijf Jan Pronk voor rekening van de koper.

6. Autosloopbedrijf Jan Pronk verbindt zich in geval voldaan is aan artikel 4 van deze Garantievoorwaarden en artikel 8 van de Algemene Voorwaarden, de ter herstel/ vervanging aangeboden zaak binnen een redelijke termijn te herstellen of te vervangen door een vergelijkbare zaak, tenzij Autosloopbedrijf Jan Pronk hiertoe niet in staat is, in welk geval Autosloopbedrijf Jan Pronk tot contante terugbetaling van het aankoopbedrag zal overgaan.

7. Op de door de koper na herstel/vervanging ontvangen zaak zijn deze Garantievoorwaarden van toepassing.

8. De koper kan geen aanspraak maken op een garantie:

a. indien de koper onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt met betrekking tot het merk en type aanduiding van de gekochte zaak en/of het voertuig waarvoor het onderdeel bestemd is;

b. indien de koper werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot reparatie, wijziging en demontage, aan het gekochte heeft verricht resp. heeft doen verrichten;

c. indien er sprake is van ondeugdelijk(e) en/of ondeskundig(e) inbouw/gebruik van het gekochte c.q. bij gebruik van het voertuig waarin het gekochte is ingebouwd voor andere doeleinden dan waartoe het voertuig in het normale verkeer gebezigd wordt (snelheidstesten, betrouwbaarheidsproeven, te zware belasting in verband met combinatie personenwagen en aanhangwagen c.q. caravan e.d.);

d. indien gehandeld is in strijd met enig andere bepaling uit de toepasselijke Algemene Voorwaarden of Garantievoorwaarden, voor zover deze op straffe van verval van rechten zijn voorgeschreven.

9. De koper kan aan een garantie geen recht ontlenen op schadevergoeding van welke aard dan ook, behoudens voor zover Autosloopbedrijf Jan Pronk op grond van de toepasselijke Algemene Voorwaarden daartoe gehouden is.

10. Autosloopbedrijf Jan Pronk heeft het recht van deze Garantievoorwaarden af te wijken, indien vóór het sluiten van de koopovereenkomst de koper uitdrukkelijk daarop is gewezen en de afwijkende bepalingen schriftelijk tussen Autosloopbedrijf Jan Pronk en de koper zijn vastgelegd.